OUG 85/2022 - Amnistia fiscala va acoperi si datoriile din anul 2021 - articole conta.ro
 
 
 
 
 
 
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.

OUG 85/2022 - Amnistia fiscala va acoperi si datoriile din anul 2021

In Monitorul Oficial nr. 594 din 17 iunie 2022 a fost publicata OUG nr. 85/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal. 

Principalele prevederi ale actului normativ sunt prelungirea termenului pentru depunerea solicitarii de restructurare, modificari in domeniul accizelor (prag maximal al concentratiei alcoolice si pedeapsa mai mare pentru contrabanda), prelungirea taxarii inverse, plata premiilor suspendate in cadrul Loteriei bonurilor fiscale. 

OUG 85/2022 - principalele prevederi prevederi prezentate pe larg

 
I. Modificari /completari la Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
 
1. Pot fi restructurate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii (potrivit prevederilor anterioare puteau fi restructurate obligatiile in sold la 31,12,2020).
 
In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.
 
Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 decembrie 2021.
 
Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2022 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.
 
2. Obligatiile bugetare care nu pot fi restructurate
a) obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare  Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
b) obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente;
c) obligatiile bugetare principale si accesorii care reprezinta ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene, precum si cele care reprezinta taxe vamale, accize si taxa pe valoarea adaugata pentru care administrarea, cu exceptia inspectiei fiscale si a executarii silite, revine Autoritatii Vamale Romane;
d) obligatiile bugetare ramase de plata ca urmare a unei restructurari acordate in temeiul prezentei ordonante, pentru care a esuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1)."
 
3. Notificarea privind intentia de restructurare poate fi depusa pana la data de 31 ianuarie 2023. Termenul anterior a fost 31.12.2022.
 
Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, in perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, in perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, precum si in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent. Debitorii care inregistreaza obligatii de natura celor prevazute la art. 1 alin. (21) depun notificarea in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii si cu respectarea cerintelor prevazute de prezentul alineat.
 
4. Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 iulie 2023, sub sanctiunea decaderii. Termenul anterior a fost data de 31 iulie 2022.
 
5. Pot fi restructurate si obligatiile bugetare in cazul organelor fiscale locale.
 
Debitorii isi pot restructura obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii, existente in evidenta organului fiscal local, in vederea recuperarii, in conditiile prezentului capitol. Procedura se aproba prin hotarare a autoritatilor deliberative existente la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
 
 
1. Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta, prin depunerea in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din aceeasi ordonanta a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta.
 
Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. In acest caz, in baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscala, care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia.
 
2. Pentru debitorii care au depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au depus solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organele fiscale emit, din oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un nou certificat de atestare fiscala care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta, pe care il comunica debitorului. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari, dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu mai produce efecte. In situatia in care s-a inceput executarea silita, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.
 
3. Pentru debitorii care depun notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ in termen de 6 luni de la data depunerii notificarii, incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari in perioada de 6 luni sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. In situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.
 
II. Modificari/completari la Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
 
1. Constituie infractiuni de contrabanda:
 
a) introducerea in/sau scoaterea din tara, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca sunt depasite limitele cantitative prevazute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul produselor accizabile supuse marcarii, sau daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, in cazul produselor accizabile nesupuse marcarii, si mai mare de 40.000 de lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
 
b) introducerea in/sau scoaterea din tara, de doua sau mai multe ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca prin fiecare introducere sau scoatere din tara nu sunt depasite limitele cantitative sau valorice prevazute la lit. a), insa cumulat, sunt depasite aceste limite;".
 
2. Sunt asimilate infractiunii de contrabanda si se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia, daca sunt depasite limitele cantitative sau valorice prevazute la pct 1 lit a.
 
III. Modificari in Codul fiscal
 
Se prelungesc masurile de simplificare (taxarea inversa) pana la data de 31 decembrie 2026 inclusiv, pentru livrarea de:
 
Cereale si plante tehnice
Certificate de emisii cu efect de sera
Energie electrica
Certificate verzi
Telefoane mobile
Microprocesoare
Console de jocuri, lablete, PC si laptopuri
Gaze naturale
 
Constituie infractiuni:
 
- detinerea de catre orice persoana sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, cu exceptia celor detinute in antrepozitul fiscal, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, peste 300 litri;"
 
- savarsirea de mai multe ori in decursul unui an calendaristic a faptelor prevazute la art. 449 alin. (2) lit. k), daca prin cumulare se depasesc limitele cantitative prevazute mai sus.
 
Ambele infractiuni se pedepsesc cu cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.Comenteaza acest articol in forum

Articol de: Viorica Ghinea - www.conta.ro
Data: 2022-06-21
Vizualizari: 1368


  Alte ContaArticole
postat la: 2022-08-10
Daca te-ai decis ca e timpul sa infiintezi o firma insa nu stii de la ce sa pornesti, poti solicita ajutor. Gaminvest iti pune la dispozitie acest serviciu, care te poate indruma catre solutia buna pentru afacerea ta. In functie de ceea ce iti doresti sa deschizi, respectiv PFA sau SRL, specialistii te vor ajuta cu unele dintre cele mai bune sfaturi si eficienta a serviciului in doar 4-5 zile lucratoare. Solicita ajutor pentru infiintarea firmei dorite! Citeste mai mult ...
postat la: 2022-08-09
ANAF a publicat un nou buletin cu noutati legislative – nr. 28 din 3 august 2022. Citeste mai mult ...
postat la: 2022-08-05
AJFP Ialomita informeaza contribuabilii interesati ca a fost modificata Procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-factura, precum si de primire si descarcare a facturii electronice de catre destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G (relatia dintre un operator economic si autoritati contractante, respectiv entitati contractante). Citeste mai mult ...
  Conta Newsletter

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Firme de contabilitate
  Conta Site
NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela
http://www.ngaudit.conta.ro

Creaza-ti site-ul tau acum
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2022. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services